Vi leverer fester til enhver lejlighed! – Se vores nyeste aktiviteter

Udlejningsbetingelser

Lejebetingelser hos HopHans.dk ApS

Lejen indbefatter:

 1. Strømforbrug 220 V/12 -14 amp, på separat fase – alm. fladt hanstik er påmonteret blæsemotoren. Stikkontakt skal være inden for 20 meters afstand fra opstillingsstedet. De pågældende effekter skal tilbageleveres uskadte ved lejemålets ophør.

 2. Ved lejemålets indgåelse aftales det, om aktiviteten leveres af udlejer, eller afhentes af lejer. Ved levering beregnes betaling herfor. Leveringsomkostningerne gældende Jylland beløber sig til kr. 500,- +moms nord for fjorden og kr. 900,- +moms syd for fjorden. Yderligere tillæg bør forventes for levering på Fyn og Sjælland.

 3. Ved forsinkelse i forbindelse med lejers returnering af lejet materiel, tillægges den i prislisten anførte dagspris pr. dag, indtil det lejede er udlejer i hænde. Ved levering/opstilling/nedtagning/afhentning af udlejer, stiller lejer to personer til rådighed.

 4. Ved mindre forsinkelser (max 1 time) i forbindelse med udlejers levering/afhentning af lejede effekter, gives der ingen dekort i den aftalte lejepris, når årsagen er trafikale forhold, uforudsigelige uheld m.m.

 5. Lejer forpligter sig til, at en voksen person holder opsyn med hoppeborgen med mindre andet er aftalt. Det påhviler denne person, at ingen af de, der benytter hoppeborgen har fodtøj på, og at hoppeborgen er forsvarlig fastgjort med reb/pløkker, eller på anden vis er forsvarligt forankret.

 6. Alle personskader, der direkte eller indirekte måtte opstå, ved brug af produkter lejet hos HopHans.dk, er lejers og personer der skulle benytte udstyrets ubetinget eget ansvar. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader forudsaget ved brug af produkter lejet hos HopHans.dk. Udlejer gør opmærksom på at udstyret kan være farligt.

 7. Vores oppustelige forlystelser bliver ofte flyttet fra en lejer til en anden samme dag. Det betyder, at man kan risikere, at få opsat en eller flere våde forlystelser. Når de bliver sat i drift tørrer de hurtigt. Der ydes ikke kompensation i relation til ovennævnte.

 8. Det er lejers ansvar, at opsynspersonalet er informeret om korrekt betjening af det lejede materiel jvf. kontrakt og evt. betjeningsvejledning.

 9. Ønsker lejer opsyn med artiklerne, aftales det på forhånd, og udlejer beregner betaling herfor.

 10. Lejer foretager kontrol af det lejede før ibrugtagning og kontakter straks udlejer, såfremt det lejede ikke fungerer optimalt. Ved evt. problemer med det lejede, kontaktes udlejer også straks.

 11. Der gives ingen dekort på aftalt lejepris, hvis der under lejemålet opstår materielle skader, eller hvis der er tale om utilstrækkelig strømforsyning.

 12. Udlejer er ikke forpligtet til at godtgøre ikke-aftalte udgifter, som lejer måtte påføre aktiviteten under lejemålet.

 13. Udlejer er ikke forpligtet til at foretage reparation eller udskiftning af det lejede materiel i lejeperioden.

 14. Ved leje af hoppeborgen ud over en dag, er det lejers opgave at forestå sammenpakning af hoppeborgen hver aften, og sørge for, at den opbevares i aflåst lokale om natten.

 15. Aktiviteten henstår for lejers regning og risiko i hele perioden, hvor den er i lejers besiddelse.

 16. Artiklerne er af udlejer ansvarsforsikret. Ved skader, hvor forsikringen inddrages, dækker lejer selvrisikoen.

 17. Lejer forestår, at brugere af aktiviteten oplyses om, at benyttelse heraf er på eget ansvar.

 18. Skader der sker på artiklerne, eller medfølgende materiel, i omfang der ikke kan karakteriseres under slidtage, dækkes af lejer. Reparationer vil blive udført umiddelbart efter lejemålets ophør, og dækkes af lejer efter regning.

 19. Lejemålet kan ophæves af lejer, hvis der senest to måneder for lejemålets påbegyndelse foreligger en skriftlig meddelelse herom. Ved afbestilling erlægger lejer et fast beløb på kr. 1000,- +moms. pr. aftalt lejedag. Afbestilles aktiviteten med kortere varsel end to måneder fra lejemålets påbegyndelse, betales det i kontrakten anførte fulde beløb.

 20. I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, havari eller anden form for force majeure, eller materielle skader, som betyder at artiklerne ikke kan leveres, er udlejer uden ansvar, så længe tilstanden varer og kan annullere lejemålet.

 21. Betalingen er netto kontant ved lejemålets påbegyndelse.

 22. Lejer indhenter de fornødne tilladelser til artiklernes opstilling/brug.

SPECIALISTER I FESTUDLEJNING

Firmaevents skaber historie og sammenhold

Når alle har samme værdi, tør alle deltage. Det skaber udvikling og små historier, som efterfølgende får lov at vandre og vokse på de forskellige arbejdspladser. Det skaber altsammen glade medarbejdere fyldt med energi. Bland jeres eget sjov i udvalget af vores aktiviteter.